Olga Koumoundouros

Posessed by Glint and Dreams

March 1April 10, 2013

koumoundouros_188_sun_01_hires.jpg

Images

Press Release

Artist


Olga Koumoundouros: Posessed by Glint and Dreams

This is an artwork titled Sun by artist Olga Koumoundouros made in 2013

Olga Koumoundouros
Sun, 2013

This is an artwork titled Tail End by artist Olga Koumoundouros made in 2013

Olga Koumoundouros
Tail End, 2013

This is an artwork titled Moon by artist Olga Koumoundouros made in 2013

Olga Koumoundouros
Moon, 2013

Olga Koumoundouros: Possessed by Glint and Dreams
Installation view

Olga Koumoundouros: Possessed by Glint and Dreams
Installation view

This is an artwork titled Leprechaun Trap by artist Olga Koumoundouros made in 2013

Olga Koumoundouros
Leprechaun Trap, 2013

This is an artwork titled All Together by artist Olga Koumoundouros made in 2013

Olga Koumoundouros
All Together, 2013

This is an artwork titled Flat Screen by artist Olga Koumoundouros made in 2013

Olga Koumoundouros
Flat Screen, 2013

This is an artwork titled Ice Box by artist Olga Koumoundouros made in 2013

Olga Koumoundouros
Ice Box, 2013

This is an artwork titled House as Dictator by artist Olga Koumoundouros made in 2013

Olga Koumoundouros
House as Dictator, 2013

This is an artwork titled Delivered Meals by artist Olga Koumoundouros made in 2013

Olga Koumoundouros
Delivered Meals , 2013